Rejestracja klienta


Dane profilu
 
Login*
Hasło*
Powtórz hasło*
 
Dane Klienta
 
Imię*
Nazwisko*
Adres*
Województwo:
Kod pocztowy*
Miasto*
Telefon*
e-mail*
Dane do faktury (wypełnij jeśli inne niż Dane Klienta):
Nazwa / Imię i nazwisko*
Adres*
Kod pocztowy*
Miasto*
NIP*
 
Dane dostawy (wypełnij jeśli inne niż Dane Klienta):
Nazwa / Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
 
Ułatwienia:
* dane wymagane
Ułatwienia
Newsletter Chcę otrzymywac informacje o promocjach
Para Młoda Chcę tworzyć koszyk ślubny dla gości


Regulamin serwisu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LUKSUSOWEWNETRZA.COM

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Sklep Luksusowewnetrza.com należy do Spółki „V.O.S.” Vienna Outsourcing Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wł. Łokietka 14, 30-016 Kraków, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000335965, NIP: 675-142-07-63, REGON: 121001431, o kapitale zakładowym: 5 000 zł zwana dalej: „V.O.S.”.

2.      Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, zwanego dalej: „Klientem” a V.O.S., za pośrednictwem sklepu internetowego Luksusowewnetrza.com.

3.      Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

4.      Zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) informujemy, że aby dokonywać zakupów w sklepie Luksusowewnetrza.com komputer Klienta oraz jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:

         a) komputer klasy PC z systemem operacyjnym (zalecany minimum MS Windows XP);

         b) zainstalowana przeglądarka internetowa w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

5.      Umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu Luksusowewnetrza.com jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje jest zakazane. Wszelkie informacje o takim charakterze będą usuwane, o czym V.O.S. powiadomi Klienta, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

6.      Wszystkie towary oferowane w sklepie Luksusowewnetrza.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert Kupna określonej ilości konkretnych towarów na wskazanych w niniejszym Regulaminie warunkach.

7.      Maksymalna kwota jednego zamówienia nie może przekraczać 1.200 PLN brutto.

 

§ 2

Zamówienia

1.      Zamówienia na towar można składać poprzez zarejestrowanie się na stronie sklepu Luksusowewnetrza.com. Przez zarejestrowanie się należy rozumieć prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta, zamieszczonego na stronie internetowej sklepu i podanie następujących i prawdziwych danych: imię i nazwisko, nr NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) adres zamieszkania oraz adres dostawy jeśli jest inny niż zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail osoby zamawiającej.

2.      Jeżeli dane wypełnione przez Klienta okażą się nieprawdziwe, niepełne lub błędne V.O.S. podejmie próby kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy V.O.S. ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i nie zrealizować zamówienia, o czym poinformuje Klienta, o ile podane przez niego dane to umożliwiają.

3.      Nieprawidłowo wypełnione informacje nie będą brane pod uwagę.

4.      Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

         a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez V.O.S. potwierdzenia zamówienia;

         b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zapłacie przez Klienta ceny, przez co rozumie się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym V.O.S.;

         c) w przypadku zamówień płatnych przez system Płatności.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Płatności.pl

5.      Potwierdzenie przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail.

6.      Realizacja zamówienia następuje pod warunkiem, że towar dostępny jest w magazynie lub u dostawców V.O.S. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem sklep Luksusowewnetrza.com skontaktuje się z Klientem w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości bądź części zamówienia i zwrot wpłaconej przez Klienta ceny).

7.      W zakresie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, z uwagi na ograniczoną liczbę towarów realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na towary, aż do wyczerpania się zapasów towarów promocyjnych lub zakończenia czasu trwania promocji.

8.      Sklep Luksusowewnetrza.com zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nie dokonania płatności w terminie wskazanym na zamówieniu, jeśli Klient wybrał sposób płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu Płatności.pl. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów, którzy wybrali płatność przy odbiorze.

9.      Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 1. Wprowadzenie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 

§ 3

Ceny towarów i płatność

1.      Cena podana przy każdym towarze wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.      Sklep Luksusowewnetrza.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Dokonanie takich zmian nie będzie miało wpływu na treść złożonych już zamówień, w szczególności na cenę zamówionych towarów.

3.      Klient może wybrać następujące formy płatności:

         a) płatność kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem systemu Płatności.pl;

         b) przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy V.O.S. o nr:

         52 2490 0005 0000 4600 1732 4563 (Alior Bank S.A.);

         c) płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier. Przy wyborze tego sposobu płatności pobierana jest oplata dodatkowa w kwocie 33 PLN.

4.      Do każdego zamówienia o wartości poniżej 480 PLN z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem UPS 24,90 zł. Przy zamówieniu towaru o wartości przekraczającej taką kwotę Klient nie ponosi kosztu dostawy. Nie dotyczy to przesyłki płatnej przy odbiorze, gdzie każdorazowo doliczana jest opłata w kwocie 33 PLN.

5.      Do zamówień z dostawą na terenie innego kraju niż Polska doliczany jest koszt dostawy paczką priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm

 

 

§ 4

Koszty i terminy dostaw

1.         Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym nie są uwzględniane dni wolne od pracy, ani święta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych.

2.      Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji powiększony o przewidywany czas dostawy. Preferowane godziny dostarczenia przesyłki, do wyboru: 9-16 lub 16-21, stanowią wyłącznie dodatkową informację dla kuriera i może zdarzyć się, że kurier dostarczy przesyłkę w godzinach innych niż podane.

3.      Przesyłki na terenie Polski dostarcza kurier UPS, a czas dostawy wynosi od 7-10 dni roboczych. Przesyłki zagraniczne dostarcza Poczta Polska S.A., a czas dostawy to 7-21 dni.

4.      Koszt dostawy paczki do 10 kg wynosi 24,90 zł brutto. Koszt dostawy paczki powyżej 10 kg wynosi http://www.ups.com/content/pl/pl/shipping/cost/download.html

V.O.S. zastrzega sobie prawo do obniżenia kosztu dostawy bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.

5.      Przy odbiorze Klient sprawdza i kwituje na dokumencie dostawy, fakturze lub innym dokumencie zgodność towaru z umową, to jest: jakość, kompletność oraz funkcjonowanie mechanizmów. Kupujący kwituje otrzymanie wraz z towarem wszystkich elementów jego wyposażenia oraz instrukcji obsługi i konserwacji. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń przez Klienta w przypadku ujawnienia się niezgodności towaru z umowa w terminie późniejszym.

6.      W przypadku gdy dostarczony towar jest niekompletny lub niezgodny z załączoną fakturą, paragonem lub zamówieniem albo gdy paczka nos znamiona uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym sklep Luksusowewnetrza.com za pośrednictwem poczty e-mail na adres office@luksusowewnetrza.com, w tytule wpisując „Reklamacja”. Do reklamacji Klient może załączyć protokół reklamacyjny sporządzony z udziałem pracownika firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej.

 

§ 5

Zwroty

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie Luksusowewnetrza.com bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest oświadczenie złożone przez Klienta na piśmie.

2.      Zwrot w powyższym terminie możliwy jest, jeżeli towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym potwierdzeniem, paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze rachunku bankowego, na który należy zwrócić zapłaconą cenę. Sklep gwarantuje zwrot pełnej ceny – po rozpatrzeniu procedury zwrotu. Cena zakupu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

3.      Zwracany produkt należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, w oryginalnym opakowaniu oraz z pełnym jego wyposażeniem na adres: V.O.S. Sp. z o.o., ul. Łokietka 14,  30-016 Kraków.

4.      Koszt odesłania towaru pokrywa Klient. Sklep nie odbiera przesyłek zwrotnych za pobraniem. Koszt odesłania nie podlega zwrotowi.

5.      Towary oznaczone informacją „na zamówienie” nie podlegają zwrotowi.

 

§ 6

Reklamacje

1.     W przypadku gdy po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, winien skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta: +48 12 428 30 46 w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16.00.

2.     Reklamowany produkt zakupiony w sklepie Luksusowewnetrza.com należy odesłać w oryginalnym opakowaniu z pełnym wyposażeniem na adres: V.O.S. Sp. z o.o., ul. Łokietka 14, 30-016  Kraków.

3.     Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę) dokładny opis usterki, swoje dane osobowe i kontakt (telefon oraz mail). Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane.

4.      Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa lub wymiana będzie niemożliwa na skutek wyczerpania asortymentu tego towaru lub będzie wymagała nadmiernych kosztów. W takim przypadku Klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub od umowy odstąpić, żądając zwrotu uiszczonej ceny. Za zgodą Klienta V.O.S. wymieni zakupiony towar na inny.

5.      Koszt odesłania towaru pokrywa Klient. Sklep nie odbiera przesyłek zwrotnych za pobraniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt odesłania towaru przez Klienta podlega zwrotowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.

6.      Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.      Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a V.O.S. jako Sprzedawcą poprzez sklep internetowy. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia. 

2.      Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim 
i w języku polskim.

 3.     Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4.     Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.). Klient ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy, co należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać na adres sklepu podany na początku niniejszego regulaminu.

5.     Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest V.O.S. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się w osobnym dokumencie zwanym dalej Polityka prywatności, znajdującym się na stronie głównej sklepu Luksusowewnetrza.com.  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami użytkowania i akceptuję regulamin serwisu


Projekt i wykonanie SL SYSTEMS